Epitope tags

Epitope Tag NameSequence
Influenza hemagglutin (HA) tagYPYDVPDYA
c-myc tagEQKLISEEDL
His-tagHHHHHH
VSV glycoprotein (CSV-G)YTDIEMNRLGK
FLAGDYKDDDDK